De omleidingsweg rond Neerpelt

Mei 2019

De omleidingsweg rond Neerpelt staat al veertig jaar op de politieke agenda. Er zijn verschillende plannen gemaakt, meerdere onderzoeken uitgevoerd en ellenlange discussies gevoerd. Klik hier voor een overzicht van de geschiedenis van de omleidingsweg.

Maar om de essentie te begrijpen geven we hieronder een korte kijk in het MilieuEffectenRapport (MER) van 2008 waar veel studies en discussies aan vasthangen. 

In het MER van 2008 werden 6 mogelijke omleidingswegen bestudeerd. Zie bijgevoegde tabel/kaart. Van elk tracé (of alternatief tov huidige situatie) wordt in dit rapport de impact op mens, mobiliteit, bodem, water, geluid, lucht, fauna, flora en landschappelijk erfgoed beoordeeld.

Tracé 1 (of het noordelijk tracé)is het oude gewestplantracé dat in de jaren 70 ingetekend werd en door het natuurgebied De Holen loopt. Dit tracé is sinds 1989 wettelijk niet meer mogelijk, want toen nam de Vlaamse overheid het natuurgebied De Holen op als beschermingsgebied in het kader van de Europese vogelrichtlijn. Enkel onder strikte voorwaarden kan dergelijk vogelrichtlijngebied aangetast worden. De partijen die toen deze wet ondertekenden waren CVP, SP, PVV en Volksunie. Vandaag (2019) verdedigen CD&V en Samen Pelt (sp.a en Open Vld) dit tracé. Ook het MER geeft dit tracé geen goedkeuring. Net zoals tracé 4. 

Tracé 6 wordt in het MER naar voren geschoven als het traject met het minste effect op het vogelrichtlijngebied. Dit is het tracé waar Groen Pelt in eerste instantie achter staat. Daarnaast zijn er nog varianten op tracé 2 en 3 die, wegens de beperkte impact op fauna, flora, water of landschapsbeeld volgens het MER ook als milieuvriendelijk bestempeld worden en dus een mogelijk alternatief kunnen zijn.

Toevoeging sept 2022:

De mobiliteitsituatie in Pelt is sterk veranderd tov 2008. Vooral de inplanting van de vele winkels op de Koel is een belangrijke nieuwe factor met een grote impact. Het verkeer dat door Neerpelt centrum passeert zal hierdoor zeker niet gedaald zijn. De aanleg van een omleidingsweg zal de auto's en vrachtwagens met bestemming de Koel niet uit Neerpelt centrum houden.

Wij kijken uit naar het rapport dat in 2019 besteld is. Hopelijk bevat dit rapport een actualisatie van de data op basis van deze nieuwe situatie.