Februari 2020: een ontgoochelend klimaatactieplan

De Groen-fractie kwam deze zitting tussen i.v.m. het jaarverslag van Bosland en vooral i.v.m. het gemeentelijk klimaatactieplan. 

Agendapunt 2: gemeentelijk klimaatactieplan

Stemgedrag: onthouding, andere fracties voor

Tekst tussenkomst (Katrijn): Vooraleer ik overga tot de bespreking van het voorstel, zou ik nogmaals een bezorgdheid willen aangeven. We kregen het klimaatactieplan een week op voorhand. Dat is weliswaar ‘volgens de regeltjes’, maar veel te laat om zo’n belangrijk document fatsoenlijk te kunnen analyseren en doorgronden, zeker als het financiële luik ontbreekt. Dit ontvingen we na navraag woensdag (gisteren) namiddag. Het enige cijfer dat we meekregen in het plan zelf is dat er in het meerjarenplan 18 miljoen voorzien is voor acties die kaderen in het klimaatplan.

Nu het klimaatplan zelf. Laat mij starten met de positieve punten:

 • Dat er een klimaatplan is. Het is omvangrijk en gedetailleerd. Zeker een goede start voor een nieuw begin. Maar het is anderzijds niet echt een plan, eerder een document dat ambities aangeeft, zoals de 40% reductie van de CO2 voor elke sector -  en een hele reeks – honderden - mogelijke maatregelen en acties. Een plan is het niet. Verder meer hierover.
 • Positief is ook dat de gemeente zelf een voortrekkersrol neemt op een aantal vlakken, zeker op het vlak van gebouwen en vervoer. De impact ervan zal – in het totaalplaatje van Pelt – beperkt zijn, maar het is vooral de voorbeeldrol van de gemeente die hierbij belangrijk is. Dus dat is zeker positief.  
 • Ook vinden we dat het verplichte participatiemoment goed begeleid werd. We hopen dat het veel interessante ideeën heeft opgeleverd. 

We hebben ook een aantal bezorgdheden

 • Een eerste bezorgdheid: dit is niet het eerste klimaatplan. In het verleden werden er zowel in Overpelt als in Neerpelt reeds plannen gemaakt, ook gevuld met veel ideeën en suggesties. Maar die zijn nauwelijks uitgevoerd. Het resultaat was dan ook beperkt (6,3 procent CO2-reductie tussen 2011 en 2017). Veel van de toen voorgestelde maatregelen staan nu ook weer in het nieuwe plan.
 • Ten tweede het financiële luik... zogezegd 18 miljoen uitgaven voor klimaat. Bijna 10 miljoen is de doorstorting van de directe inning aan Limburg.net, m.a.w. de verbranding van huisvuil. Weinig klimaatbevorderlijk als je het ons vraagt. Meer dan een half miljoen voor subsidies aan verenigingen voor het ophalen van papier. Heeft ook niets met klimaat van maken. En er staan wel meer posten waarvan we ons afvragen wat ze daar eigenlijk staan te doen, zoals een studie voor de herbestemming van Palethe of het onderhoud van het Poermenneke. Wie verzint zoiets? 
 • Onze laatste en grootste bezorgdheid voor dit klimaatplan is dat het vandaag, zoals het hier ligt, een verzameling is van grote ambities en een opsomming van een 130-tal mogelijke maatregelen en een paar honderd mogelijke acties, maar zonder duidelijke prioriteiten, zonder een concrete planning, zonder een concreet budget en zonder duidelijke verantwoordelijken. Dit is allemaal te vrijblijvend. Ik vergelijk even met Hasselt. Hier werden 2 coördinatoren aangeduid die verantwoordelijk zijn voor de opmaak en coördinatie van de uitvoering van het klimaatactieplan. Er werd ook een interne stuurgroep opgericht met daarin vertegenwoordigers van de verschillende diensten. Die interne stuurgroep komt elk kwartaal samen en volgt alle acties en maatregelen op en koppelt terug naar het Managementteam, Schepencollege en de Gemeenteraad. Bij het Pelts plan stellen we ons de vraag wie dit gaat opvolgen (wordt dat alleen de taak van de duurzaamheidsambtenaar?) en hoe vaak erover gerapporteerd gaat worden aan de raad.  Vandaar onze vrees dat als we binnen een paar jaren opnieuw een balans gaan opmaken, dat er opnieuw nauwelijks vooruitgang gemaakt is.  Zoals tijdens de voorbije 8 jaren.

We hebben daarom een aantal suggesties en we hopen dat de meerderheid ons daarin wil volgen:

 • Laat ons tegen de volgende GR een eerste selectie opmaken van een 20-tal impactvolle en concrete actiepunten, die we dit jaar willen realiseren of op zijn minst starten met uitvoering. Vier woorden zijn hier belangrijk: impactvol, concreet en dit jaar. 
  • Laat ons prioriteit geven aan acties die echt een impact gaan hebben, die echt een substantiële bijdrage kunnen leveren aan een reductie van 40%.  Ook quick wins, als die er zijn, moeten we zeker meenemen.   
  • Laat ons ook heel concreet worden en daarmee bedoelen we:
   • Dat de actie heel duidelijk omschreven wordt in uitvoerbare en meetbare taken
   • Dat er een verantwoordelijke aangeduid wordt
   • Dat er per actie duidelijke mijlpalen bepaald worden
   • Dat er een concreet budget opgeplakt en vrijgemaakt wordt, en
   • Dat er aangegeven wordt wat de verwachte impact is, zodat we weten dat de actie ook belangrijk is
  • En laat ons zoals gezegd deze doelstellingen formuleren voor dit jaar en niet alles richting 2030 gaan opschuiven. 
 • Tenslotte willen we voorstellen dat er over dit klimaatplan en de uitvoering ervan, minstens jaarlijks gerapporteerd wordt op de GR. Dit benadrukt de ernst en het belang van dit initiatief en laat ons toe om kort op de bal te spelen en indien nodig bij te sturen. 

Dit klimaatplan en de uitvoering ervan mag geen windowdressing worden. Wij hopen dan ook dat de meerderheid en onze collega’s van de oppositie dit voorstel willen steunen, zodat het plan geen bundeling van dromen en ambities blijft, maar een echte bijdrage aan een duurzame wereld.

Antwoorden schepen L. Fransen: 

 • I.v.m. de financiële kant van het plan: Er moet inderdaad veel gebeuren en die 18 miljoen is een raming. We hebben bekeken met de financiële dienst wat we daar onder konden steken. Het onderhoud van het Poermennenke staat erin omdat dit nog op leidingwater draait. Katrijn: Die 9,7 miljoen hoort daar niet in thuis en moet eruit. En dan spreken we nog niet van de 7,1 miljoen ontvangsten van Limburg.net die niet in het financieel overzicht werden verrekend.
 • I.v.m. het voorstel om 20 concrete acties te selecteren en jaarlijks te rapporteren zei de schepen toe dit te zullen bekijken met het schepencollege.

GR agendapunt 6: jaarverslag Bosland

Stemgedrag: voor

Tekst tussenkomst (Hans):  I.v.m. het  Hobos (p. 13) is er sprake van een plan van aanpak dat "input zou kunnen zijn voor een rendabiliteitsstudie maar zeker aanleiding zijn voor een daaropvolgende architectuurstudie." Is in dit verband al duidelijkheid i.v.m. de timing? 

Antwoord schepen N. Valkenborgh: Op 24/01 hebben we samengezeten met ANB. De planning is als volgt: De (nieuwe) verantwoordelijke van het ANB zal het landschapsbeheersplan in detail doornemen tegen de zomer en dan in het najaar het landschapsbeheersplan indienen bij Erfgoed Vlaanderen. Dan kijken we verder. Hans: Het is kwestie om vanuit de gemeente voldoende druk op de ketel te houden, zodat er schot in de zaak komt.

Daarna staat te lezen “In de tussentijd werden de eerste contacten gelegd met een potentiële investeerder. 2020 zal bepalen in welke mate en onder welke vorm een oproep zal geplaatst worden naar investeerders voor het Hobos.” Dit is nogal verwarrend: eerst contacten en dan oproep? Is er nu een mogelijke investeerder of niet?

Antw. schepen L. Gielen: Nee, dit is gaat waarschijnlijk een vergissing in het verslag. Het gaat waarschijnlijk over De Grote Hof en een informatieaanvraag.

I.v.m. de Grote Hof (op p. 22) staat “Gezien gemeente Pelt graag een eyecatcher op deze plek wenst te creëren, denken ze eraan een wedstrijdopdracht uit te schrijven voor de ontwikkeling van concept hiervan.”  Ook hier de vraag of er al meer duidelijkheid is i.v.m. de timing.

Antw. L. Gielen: Nee, we zijn nog niet zo ver dat we iemand hebben aangeduid. We hopen dit in 2020 verder uit te werken. Er is nog geen wedstrijdopdracht uitgeschreven.