Tussenkomsten Groen gemeenteraad 25-01-2024

20 Maart 2024

Agendapunt 3. Raamovereenkomst software en diensten 2023-2027 van PROCLIM, toetreding

Sofie Monsieurs: Wij zijn voor, maar willen wel even onze bezorgdheid uiten omtrent de veiligheid van de IT-omgeving in onze gemeente. We vroegen ons daarom af of er al ooit een audit is uitgevoerd en wat het resultaat daarvan was.

Raf Drieskens: We hebben idd een aantal jaar geleden een doorlichting laten doen, met een heel actieplan dat daaruit voortvloeide; daarvan is 70 a 80 % uitgevoerd, natuurlijk nog werk aan die resterende 25 %.

 

Agendapunt 9. Kennisneming antwoord toezichthoudende overheid in verband met een klacht tegen gemeenteraadsbeslissing dd. 26 oktober 2023 m.b.t. de trage weg Olmenstraat

Hans Proost: We zijn blij te lezen dat de gouverneur stelt dat het nieuwe tracé voor de trage weg in de Olmenstraat wel degelijk een gemeenteweg is en dat hij het gemeentebestuur erop wijst dat er een rooilijnplan moet worden opgemaakt. Dat is waar het de indiener van de klacht om te doen was en dit hebben we met onze fractie toen de vraag tot erkenning van deze weg als gemeenteweg eind oktober voorlag ook al beklemtoond. We hopen dan ook dat hier snel werk van wordt gemaakt.

Jaak Fransen: (geïrriteerd) Dit is tendentieus.

 

Mondelinge vragen van Groen Pelt:

1. Hans Proost: Op 6 januari ging de nieuwe vervoersregeling van de Lijn van start. Zoals iedereen weet, zorgt dit voor heel wat commotie. Ziet het gemeentebestuur de mogelijkheid een online bevraging te lanceren bij de inwoners om de pijnpunten die zij ervaren bloot te leggen en deze aan te kaarten bij de Lijn? We zien dat sommige scholen dit doen en dat de Lijn hierdoor wel degelijk bijstuurt. We denken ook dat de afstand tussen burger en gemeente kleiner is dan die tussen burger en de Lijn.

Jaak Fransen: We denken dat de hervorming een goede zaak is. Principes heeft de Lijn toegelicht. Voor Pelt zou het beter zijn. Betere verbindingen. Het is een goede zaak. We hebben niet het gevoel dat het als gemeente de taak is om een bevraging uit te voeren. De Lijn en de minister draaien zelf een proces. De Lijn vraag het zelf aan scholen. Het loopt zelf wel. Het bolt wel. Mensen met opmerkingen kunnen altijd terecht bij de gemeenten. 

Hans Proost: we krijgen heel wat reacties en vragen hierover. Maar de burgers kunnen hun opmerkingen dus ook doorgeven aan de gemeente en zijn zeker dat ze dan worden doorgespeeld aan de Lijn? De afstand tss burger en gemeente is toch kleiner dan die tot de Lijn.

Dennis Fransen: inderdaad.

 

2. Sofie Monsieurs: In april 2021 dienden we met onze fractie een voorstel in met de vraag om contact op te nemen met het Agentschap Wonen-Vlaanderen om een protocol af te sluiten omtrent het jaarlijks delen van een overzicht met gegevens van de mensen die niet reageerden op het bericht van het Agentschap dat ze 4 jaar ingeschreven zijn bij een sociale huisvestingsmaatschappij en bijgevolg recht hebben op de Vlaamse huurpremie. Dit voorstel werd toen goedgekeurd. We vragen ons af of er in de tussentijd inwoners in Pelt via deze weg op de hoogte gebracht zijn en begeleid zijn omtrent de aanvraag van hun huurpremie?

Raf Drieskens: heb de laatste cijfers opgevraagd: in oktober 10 mensen gecontacteerd geweest, 3 daarvan zijn langs geweest, 2 van de 3 kwamen effectief in aanmerking; dec: 9 gecontacteerd, 1 iemand daarvan langsgeweest, maar inkomsten te hoog; in mei was er oproeping voorzien, maar technisch probleem.

Sofie Monsieurs: er zijn dus al een aantal extra rechthebbenden geholpen kunnen worden; dat is goed.

 

3. Hans Proost: In oktober keurden we het aanvullend verkeersreglement voor de vernieuwde Zandstraat goed. Onontbeerlijk daarin zijn de voorrangsborden B19 en B21, die aangeven wie voorrang heeft bij een versmalde weg. Wanneer worden die borden geplaatst, want de huidige situatie zonder deze borden zorgt voor onduidelijke en dus onveilige situaties.


Dirk Vanseggelen: we gaan dit reglement binnenkort opnieuw moeten stemmen, want na de vorige stemming bleek dat deze borden daar eigenlijk niet mogen worden gebruikt. Politie heeft ons hier op gewezen. Zijn enkel voor situaties zoals aan de Bemvaartse Molen. Borden zijn niet specifiek voor het geval van de Zandstraat door de uitwijkhavens. Rechterkant moet voorrang geven aan wie er komt. Dat bord hoort daar niet thuis. 

Hans Proost: de situatie in de Zandstraat zorgt momenteel voor heel vreemde situaties. Auto’s die naar links uitwijken op de uitwijkhavens ipv naar rechts; bermen zijn voor een deel al stuk gereden. Toch jammer. 

Dirk Vanseggelen: was sowieso de bedoeling om met de nieuwe situatie het sluipverkeer via de Zandstraat te ontmoedigen.

 

4. Sofie Monsieurs: Op de gemeenteraad van 30 november vroegen we al naar het antwoord van het gemeentebestuur op de brief van de gemeente Valkenswaard i.v.m. de lozingen door Nyrstar. Deze brief dateert van 9 november. Schepen Fransen zei toen dat het antwoord in opmaak was. Gisteren lazen we in de pers dat de brief bijna drie maanden later nog steeds niet werd beantwoord. Wanneer gaat dit eindelijk gebeuren?

Liesbeth Fransen: antwoord zal eerstdaags vertrekken. Wil er ook op wijzen dat  Valkenswaard ons de brief nooit rechtstreeks heeft bezorgd. Zoals de burgemeester heeft gezegd in de pers: we willen praten 'met' i.p.v. 'over' Nyrstar.

Sofie Monsieurs: in dat verband willen we toch opmerken dat van de laatste 4 VMM opvolgingscommissies Nyrstar Pelt er maar op 2 aanwezig was. We hebben deze verslagen opgevraagd. Dat is de plaats om te praten met Nyrstar. We vinden het toch van weinig respect getuigen dat dit antwoord zo lang op zich laat wachten.

Liesbeth Fransen: Dat Valkenswaard ons de brief nooit rechtstreeks heeft bezorgd getuigt ook van weinig respect.