Gemeenteraad feb 2024

Agendapunt 5: Dorpenbeleid - samenwerkingsovereenkomst met kerkbesturen Sint-Martinus (Overpelt-Centrum) en Sint-Barbara (Holheide) + Agendapunt 6: Dorpenbeleid - aankoop kerkgebouw Holheide

Gert Kenis: We zijn voor de kwalitatieve ontwikkeling van de kern Holheide na de verkoop van het kerkgebouw aan de gemeente Pelt. We hebben echter de volgende bezorgdheden bij de verdere ontwikkeling Holheide na het bekijken van het masterplan waarvan sprake: passen de voorstellen met een 46-tal woningen wel in het karakter van deze wijk? Er worden ook woningen voorzien op het Pater Clementiaanplein. Dit is echter is één van de pleinen in Pelt die veel gebruikt wordt door de jeugd en andere omwonenden. Uit het masterplan kunnen we ook niet opmaken of er participatie is geweest van de omwonenden.

Dennis Fransen: masterplan dateert van 2018; zijn uitgangspunten; participatie zal ruimer plaatsvinden als we gaan naar de echte ontwikkeling van het gebied, dat is evident. Waar woningen gaan komen en van welk type moeten we nog bepalen; in Holheide is heel veel publieke ruimte; zullen rekening houden met participatie; die vermelde 46 woningen zijn een idee, moet nog geconcretiseerd, zal gebeuren in samenspraak met anderen.

Gert Kenis: Bij de intentieverklaring tussen betrokken verenigingen en organisaties zijn er krijtlijnen uitgewerkt. In de krijtlijnen staat dat er inbreiding en kernversterking moet zijn volgens de ruimtelijke logica van de bestaande wijkstructuur en het behoud en het versterken van de "centrale publieke groenzone", maar in het plan is sprake van drie bouwlagen. Vandaar onze vraag of dit wel past in het karakter van de wijk.

Jaak Fransen (gepikeerd): masterplan geeft aantal randvoorwaarden voor ontwikkeling; er is participatie geweest vooraf aan opmaak van plan; we zijn ons bewust van problemen qua typologie; bedoeling is de grote publieke ruimte die er op Holheide is terug richting bos te duwen + toegangspoort Bosland; aantal bouwlagen en typologie is nog niet afgeklopt, moet nog beslist; moeten we het debat nog over voeren: over appartementen daar of niet; participatie is er geweest, spijtig dat hier anders wordt geïnsinueerd.

Gert: dit is maar gewoon een vraag naar info; daarvoor zit ik hier.

 

Agendapunt 11 :  Aanvullend verkeersreglement naar aanleiding van de heraanleg van het Marktplein (Neerpelt-Centrum)

Hans Proost: N.a.v. het volgende punt (agendapunt 12 : Aanvullend verkeersreglement naar aanleiding van de herinrichting Zandstraat – aanpassing) en de vaststellingen die we daar vorige GR bij deden vragen we ons bij dit punt af of de politie hier dan wel positief advies heeft gegeven? Hoort dat advies niet bij de stukken te zitten? Kunnen de adviezen van de politie in de toekomst worden toegevoegd aan de stukken?

Liesbeth Fransen, Dirk Vanseggelen en Jaak Fransen: er is positief advies geweest van de politie; dat was vorige keer bij de Zandstraat ook, maar bleek achteraf verkeerd. ‘Voortschrijdend inzicht.’

 

Mondelinge Vragen Groen Pelt:

1. Dorpsbudgetten

Hans Proost: We vroegen onlangs de bedragen op die de voorbije jaren werden besteed aan de dorpsbudgetten, een initiatief dat ook in ons verkiezingsprogramma stond en dat we dus een warm hart toedragen. Voor de jaren 2021 t.e.m. 2023 ging het in totaal om ca. 12.000 euro, terwijl er per jaar 100.000 euro was voorzien in het MJP (sinds dit jaar 50 000). Als we deze bedragen vergelijken met de bedragen besteed i.h.k.v. de voorganger ‘Neerpelt bezwijkt voor…’ valt op dat hier toch heel veel verschil op zit. Daar ging het om ca. 25.000-28.000 euro per jaar (2014 t.e.m. 2018). Welke oorzaken en oplossingen ziet het gemeentebestuur voor deze evolutie? Werd dit intern geëvalueerd?

Dennis Fransen: systemen zijn niet 1 op 1 te vergelijken. NBV was heel betrokken, rond concrete projecten. Ander systeem nu. Inhoudelijk zijn de projecten meer afgebakend. Er kan elke dag een aanvraag worden ingediend. Er is ook geen begeleiding, bij NBV was dat wel. Het reglement dorpsbudgetten geldt 2,5 jaar nu. Heeft wat tijd nodig. Het wordt onder de aandacht gebracht.

Hans Proost: Volgens ons speelt het reglement met zware procedure ook een rol; aanvrager moet o.a. verschijnen voor een ‘jury’ van schepenen en ambtenaren). (Nog vergeten te zeggen: 2 aanvragen moeten ingediend, (verkort – uitgebreid) + aanvrager moet 20% benodigde budget zelf bijeen krijgen.)

Dennis Fransen: logisch, het gaat over belastinggeld.

Hans Proost: Klopt, maar voor ‘Neerpelt bezwijkt voor…’ bestond geen specifiek reglement. Hier ging het ook om serieuze bedragen; ook belastinggeld. Stof tot nadenken dus. We hopen dat er snel meer schwung in komt.

 

2. Energetische renovatie Lago Dommelslag

Hans Proost: We vernamen in de pers dat LAGO-Dommelslag ruim 3,4 miljoen Vlaamse subsidie krijgt voor de realisatie van toepassingen i.v.m. energiebesparing. LAGO liet verstaan dat naast deze subsidie nog een groot bedrag op tafel gelegd moet worden om alle energiebesparende maatregelen uit te voeren waarvoor het een investeringsdossier heeft ingediend en dat het dossier begin 2024 dus grondig bekeken moest worden met het gemeentebestuur. Is dit ondertussen al concreter geworden? Is hierover al overleg geweest met de gemeente en heeft het bestuur al zicht op hoeveel LAGO van de gemeente verwacht?

Leen Gielen: Subsidie voor Lago idd goedgekeurd. Is nodig om zo duurzaam mogelijk te worden. Lago Pelt bestaat al 20 jaar en dus is waarschijnlijk het minst energiezuinig zwembad van Lago. Er is nog geen gemeentelijke toezegging voor het overige bedrag. De Vlaamse subsidie is goed voor 60% van de investering, 40% moet Lago dus nog zelf zoeken. Onze droom is om op die site ook een sporthal uit de bouwen, i.s.m. WICO, waar je een tijd terug nog naar informeerde (GR dec.) Dit project is sindsdien concreter geworden. We zien de link met het zwembad zelf. Zitten terug rond de tafel met WICO hierover. Geothermie Lago zou ook kunnen dienen om sporthal te verwarmen. Er moet dus eerst duidelijkheid zijn. Dan is er ook de mogelijke combinatie met andere subsidies: want de Vlaamse subsidie is cumuleerbaar, dus LAGO is ondertss ook op zoek naar subsidies elders dan de Vlaamse overheid. Kantekening bij subsidie: gesprekken intensief aan het voeren om tegen 2026 het geld te kunnen uitgeven (timing subsidiedossier). Hebben dus nog even tijd als gemeente, maar ook niet veel; er is nog geen toezegging geweest qua concrete bedragen. Het gaat over dak, gevel, schrijnwerk, ventilatiegroepen en geothermische warmtepompen. Uitzicht zwembad gaat ook wat veranderen dus moet worden afgestemd op eventuele bijkomende gebouwen.

Hans Proost: Het moet dus snel gaan. We hopen er dan ook snel meer over te horen.