Alternatief verslag van de gemeenteraad: 17 november 2014

19 November 2014

Lang leve de Perceptie!   Het is al weer en tijdje geleden dat je nog een verslag van ons hebt gekregen, maar dit is volledig te wijten aan het verloop van de gemeenteraden zelf. Indien we als trouwe bezoekers reeds binnen het half uur een drankje kunnen gaan bestellen in een nabijgelegen café, zegt dit genoeg over het belang van dit orgaan.

De oppositie laat wat ons betreft te vaak kansen onbenut om tussen beiden te komen.

Maar gisteren was dit enigszins anders.

DAGORDE :

De trend werd gezet met de opmerking van NV-a over de dagorde. Men stelde de vraag waarom het intergemeentelijk mobiliteitsplan, dat wel reeds in Overpelt op de agenda stond vorige week, niet op de agenda staat in Neerpelt? Nochtans moet het uiterlijk 16 december goedgekeurd zijn. Bovendien hebben zij het plan tot nu toe nog steeds niet volledig mogen ontvangen ondanks het feit dat dit wel aangevraagd werd. Openbaarheid van bestuur??? Antwoord van onze burgemeester (en niet door de schepen voor mobiliteit!): dit staat volgende maand op de agenda!

BEMERKING GROEN: Dient dit mobiliteitsplan niet eerst voorgelegd te worden aan de GECORO en de GAMINA voor "advies" alvorens dit goedgekeurd gaat worden op de volgende gemeenteraad? Hebben deze plannen geen invloed op de ruimtelijke ordening en op ons milieu? Of is het advies van deze raden louter "window dressing"? Is het daarom dat er achter het woord "inspraak" op de gemeentelijke site, geen uitleg staat?

NIEUWE PLEINBENAMING op de Grote Heide, HET REGENBOOGPLEIN:

Ondanks het negatieve advies van de cultuurraad, wegens het gebrek aan alternatieve namen, legt ons gemeentebestuur toch opnieuw deze naam ter goedkeuring voor. Volgens het verslag van de cultuurraad, voelt deze raad zich overbodig! Er wordt geen rekening gehouden met hun advies. En dit wordt nog bevestigd door de uitspraak van ons schepencollege dat de raad enkel een adviserende functie heeft! Hierna heel wat vragen over de andere namen, en deze zouden uiteindelijk dan toch aan de oppositie worden bezorgd. De oppositie stel ook voor om dit agendapunt te verdagen naar een latere datum zodat er eerst terug kan overlegd worden met de adviesraad. Maar niets daarvan..

BEMERKING GROEN: Is het hier ook weer enkel de perceptie die telt! Is hier wel sprake van echte participatie waarmee ons gemeentebestuur zo graag uitpakt! Het gaat er in feite niet om welke naam er uiteindelijk zal worden gekozen, maar de manier waarop er belang wordt gehecht aan de vrijwilligers in de adviesraden. 

ERKENNING SPORTCLUB NEERPELTER MODEL VLIEGCLUB VZW:

Schepen Leen Gielen vraagt de goedkeuring om deze sportclub op te nemen in de sportraad. Deze club bestaat al jaren, en opereert op het gemeentelijk evenemententerrein Hennemeuwis. Dit doet ons een belletje rinkelen en blijkbaar ook bij de Open-VLD. Wat met onze Neerpeltse adoptiesoort "de Wulp"? Hier zouden enkele koppels een broedplaats hebben gehad. Het antwoord dat Schepen Gielen hierop gaf "Moeten we dan maar alles afschaffen om te zorgen voor wat vogels?" stemt tot nadenken.

BEMERKING GROEN: Waarom kiezen voor een adoptiesoort, en er dan NIETS voor doen! In tegendeel zelfs: alles doen om deze vogels nooit meer in Neerpelt terug te zien. Dit getuigt van hoeveel belang ons gemeentebestuur stelt in het behoud van de biodiversiteit. Maar ja, je inschrijven in een publiciteitsstunt van de provincie via Het Belang van Limburg, is één zaak, het in de praktijk brengen is een andere. Enkel de perceptie is belangrijk!

Tot zover de agendapunten van de gemeenteraad. Nu de variapunten:

STATIONSOMGEVING: NV-a stelde de volgende vragen aan Schepen Liesbet Franssen:

-          Was U aanwezig bij het overleg over de aanleg van de spoorbrug ter hoogte van het College?

-          Was de gemeente op de hoogte van het feit dat er geen bussen en vrachtwagen van meer dan 3m hoogte onder de brug doorkunnen?

De schepen antwoordt met te stellen dat deze gesprekken al aangevat zijn voor haar legislatuur, en dat er verslagen zijn op te vragen over deze vergaderingen. Maar dit is geen bevredigend antwoord voor de oppositie. De vraag wordt dus nog eens herhaald en het antwoord mag gebeuren met een simpel ja of nee. Maar hier wordt niet op geantwoord. De burgemeester neemt het weer over en zegt dat het een technische zaak was waardoor de haalbare vrije hoogte onder de 3 meter is gebleven.

BOUWAANVRAGEN : Open-VLD stelt zich vragen bij de werkwijze van de gemeente bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor reeds eerder een negatief advies is gegeven door de provincie en dat door de raad van vergunningsbetwistingen is vernietigd. Is dit een normale werkwijze en komt dit vaak voor? Ook de NV-a schaart zich achter deze vraag en stelt bijkomend de vraag voor het schriftelijk standpunt van de gemeente te krijgen om zo de andere klok ook te horen. 

BEMERKING GROEN: De burgemeester deed hierbij alsof hij niet wist over welk dossier het hier ging. We betwijfelen dit ten zeerste. Zoveel dossiers die zo'n verloop hebben, zijn er niet! En het is jammer genoeg niet de eerste keer dat wij van Groen in onze gemeente op de hoogte worden gebracht van stedenbouwkundige dossiers waarbij er mogelijk sprake is van willekeur. Jammer genoeg speelt ook hier volgens ons het principe 'ons kent ons' nog steeds de hoofdrol en wordt er met andere argumenten, zoals gevolgen voor de leefomgeving, aantasting van open ruimte en natuur, en adviezen van andere instanties geen of althans weinig rekening gehouden. Hun wil is wet! 

Daarom stelt Groen de volgende maatregelen voor:

-          Een versterking van de lokale democratie door absolute openheid en transparantie. Via haar website kan ze alle documenten waarvoor er een openbaarheid van bestuur geldt, onmiddellijk ter beschikking stellen van haar inwoners. Dit is tot nu toe nog steeds niet mogelijk.

-          Bovendien zouden we willen vragen om de gemeenteraden via live-stream te willen uitzenden naar alle inwoners van Neerpelt. Dit verhoogd de transparantie van de besluitvorming.

-          We willen de participatie van de burger met het bestuur versterken. Dit verhoogt immers het draagvlak van het beleid en uiteindelijk de kwaliteit ervan. Daarvoor pleiten we voor het opstellen van een participatiecharter waarin duidelijk moet omschreven worden op welke manier de participatie met de burgers voor alle mogelijke projecten zullen worden georganiseerd.

-          We willen daarenboven vragen voor een opwaardering van de adviesraden. Zij moeten ernstig genomen worden en eventueel ook gehoord worden op de gemeenteraad.  Schijninspraak omdat de plannen toch niet meer gewijzigd kunnen (willen) worden, zal automatisch leiden tot antipolitieke gevoelens en de democratie niet versterken maar verzwakken.

Bedoeling is te komen tot een systematische keuze voor participatie vanaf het begin van het traject en af te stappen van een beleid dat enkel informeert over wat al beslist is door de bestuurders!