Begroting 2013, een overzicht ter voorbereiding van het beleidsplan.

21 September 2013

De begroting van 2013 is nog opgesteld door het vorige gemeentebestuur. In de komende maanden zal het nieuwe programma 2013-2018 bekend zijn. Misschien is het daarom goed om nog eens een licht te laten schijnen over de begroting van 2013 en het financieel beleidsplan 2013-2017. In het schema, als bijlage toegevoegd, wordt een overzicht gegeven van de onkosten (de gewone en de investeringen) en de opbrengsten. De worden begroot op 18,450 miljoen €, de

totale onkosten totale opbrengsten op 15,697 miljoen €. Het tekort voor het jaar 2013 bedraagt m.a.w.  2,753 miljoen €.

Dit tekort wordt gefinancierd door:

- overschotten uit voorgaande boekjaren (876.000 €) te gebruiken,

- het overboeken van 600.000 € uit het reservefonds,

- het aangaan van een extra lening voor een bedrag van 1,4 miljoen €. 

Daarnaast past het gemeentebestuur nog een trucje toe om de rekeningen sluitend te krijgen. Men verkoopt zijn activa in de vorm van bouw -en industriegronden. Je kunt het vergelijken met de Paarse regeringen op nationaal niveau in het vorige decennium. Eenmalige maatregelen die op korte termijn de begrotingen in evenwicht houden maar op lange termijn geen structurele oplossingen zijn.

Het gemeentebestuur beschrijft de verkoop van gemeentelijke bouwgronden als een sociale maatregel. Op korte termijn kan dit de noden wat verlichten en de prijzen stabiliseren, maar op lange termijn zal dit het tekort aan gronden enkel maar doen toenemen, en daarmee ook de vraagprijzen.

Groen had veel liever gezien dat deze gronden in bezit van de gemeente blijven en worden gebruikt voor een vernieuwend woonbeleid. We refereren naar onze info avond op 24 september met Mieke Vogels. Natuurlijk, zonder de opbrengst van circa 2,5 miljoen € (voor de bouwgronden) zou het te besteden budget er heel anders uitzien. De vraag is ook welke investeringen er zullen doorgeschoven worden naar het volgend jaar. Immers, de verkoop van deze sociale bouwgronden vlot niet echt.

Wat ons ook opvalt, is de verschraling van de middelen betreffende het klimaatactieplan. Fier kondigt de gemeente aan dat dit een prioriteit zal zijn, en vervolgens wordt het budget omtrent energiebesparende maatregelen verkleind met 92.000 €! De subsidies voor zonnepanelen en andere investeringen zijn per juni 2013 geschrapt.

Op lange termijn zal de schuldgraad toenemen en volgens de schatting van de gemeente zal de schuld in 2015 bijna 14 miljoen € bedragen, of ongeveer 85% van de totale inkomsten.

Daarnaast moet er op langere termijn ook rekening gehouden worden met de pensioenlast die de gemeente zelf zal moeten dragen. Over welke bedragen we praten is nog niet bekend.

Vol verwachting kijken we uit naar het nieuwe beleidsplan en de langetermijnbegroting.