Bezwaarschrift werken Heerstraat ingediend

15 Maart 2013

Zoals reeds aangegeven heeft Groen Neerpelt een bezwaarschrift ingediend betreffende de werkzaamheden in de Koning Albertlaan en de Heerstraat. Maar naar onze mening worden deze positieve elementen tenietgedaan door de onvolledigheid van het dossier. Men had de kans om de doortocht fietsvriendelijker en veiliger te maken over de gehele lengte van beide straten. Dat gebeurt niet, integendeel, de Heerstraat wordt nog meer een straat om als fietser te vermijden. Dit staat trouwens haaks op het Klimaatactieplan waarin wordt geijverd om het aantal autokilometers te verminderen, en dus te kiezen voor duurzame mobiliteit m.a.w. de fiets!Er zijn zeker positieve punten aan het plan. Gevaarlijke punten worden weggewerkt, voetpaden en fietspaden heraangelegd.

Veel mensen linken deze werken aan de omleidingsweg. Velen menen dat alle problemen zullen opgelost zijn met de realisatie ervan. Echter:

1) De omleidingsweg is er nog niet, en zoals het eruit ziet zal de weg niet voor binnenkort zijn. Onze partij wordt hiervoor door sommigen met de vinger gewezen. Eigenaardig, daar we nog nooit in de gemeenteraad hebben gezeten. Het totale gebrek aan een lange- termijnvisie in verband met de ruimtelijke ordening ligt aan de basis van het probleem (zoals in dit land op zoveel vlakken).

2) Zelfs indien de omleidingsweg er komt, zal het centrum fietsvriendelijker moeten ingericht worden. Ook het Milieu-effecten-rapport spreekt zijn bezorgdheid hierover uit. Waarom dit nu reeds niet realiseren? Of gaan we binnen een paar jaar de Heerstraat opnieuw aanleggen?

We hebben in het bezwaarschrift ook onze zorgen geuit over het tijdstip van de werken. Kort na de Forté werken en met de werken aan het college in het achterhoofd, opnieuw het centrum in een bouwwerf omtoveren? Voor menig handelaar en inwoner is dit geen rooskleurig vooruitzicht. En voor de veiligheid van de schoolgaande jeugd al evenmin. Dan toch maar met de auto naar school?

Langs deze weg willen we ook de mensen bedanken die het bezwaarschrift hebben ondertekend.

In bijlage de volledige tekst van het bezwaarschrift.