Het Huishoudelijk Reglement van de Gemeenteraad: ons voorstel

06 Januari 2019

Het Huishoudelijk Reglement van de Gemeenteraad: ons voorstel

Deze week beginnen we aan jaar 1 van onze nieuwe gemeente Pelt. Of er veel gaat veranderen hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt. Maar al bij al lijkt ons dagelijks leven er morgen in Pelt niet zoveel anders te gaan uitzien dan in het vroegere Over- of Neerpelt. Als we écht een aantal zaken willen veranderen zullen we er actief aan moeten werken en bewust voor moeten kiezen. Willen we van Pelt een voorbeeldgemeente maken – en dat is toch de wens van iedereen - dan moet daar werk van gemaakt worden. Groen Pelt wil hier volop het initiatief in nemen en samen met de andere partijen én de burgers, de veranderingen in gang zetten. Eén van de meest dringende, en belangrijkste, veranderingen die we zouden kunnen introduceren in het nieuwe Pelt betreft de invulling van ‘lokale democratie en burgerparticipatie’. Wat gaat de rol (kunnen) zijn van de 31 verkozen gemeenteraadsleden? Hoe gaan we het nieuwe Pelt besturen, voor, door en met de burgers? Hoe gaan we deze burgers niet alleen om de 6 jaar hun stem laten uitbrengen, maar hoe gaan we hen gedurende die 6 jaar nauwer betrekken bij het besturen van hun gemeente? Groen Pelt wil hieraan heel concreet meewerken.  Om te starten, willen we de lokale democratie en burgerparticipatie grondig veranderen op 2 plaatsen:1. Op het niveau van de gemeenteraad en het gemeentebestuur2. Op het niveau van de wijken Op het laatste punt komen we later terug. Het eerste punt is het meest dringende, want bij het aantreden van een nieuw gemeentebestuur en een nieuwe gemeenteraad hoort ook een nieuw Huishoudelijk Reglement van de Gemeenteraad. Dit zal vastleggen hoe onze gemeente de komende 6 jaar zal bestuurd worden. Het bepaalt de spelregels van de inspraak, en vooral de mogelijkheden en beperkingen van de zeggenschap en inspraak van de gemeenteraadsleden en de burgers. Het is nu dus een uitgelezen moment om de democratisering en de burgerparticipatie op het niveau van de gemeenteraad vast te leggen. Groen Pelt zette een aantal ideeën op papier voor dit Huishoudelijk Reglement en riep de andere fracties op om SAMEN de verandering in te zetten. Uiteraard zal het in het begin zoeken zijn naar de juiste formule en werkwijze, maar het wordt toch stilaan tijd om een decennia-oude, patriarchale werkwijze en cultuur van besturen vaarwel te zeggen en te vervangen door een visie en aanpak die aansluit bij wat je in 21ste eeuw mag verwachten op het vlak van lokale democratie en het respectvol omgaan met je burgers. Groen Pelt pleit er daarom voor om het ‘wettelijk’ Huishoudelijk Reglement op een aantal vlakken uit te breiden. Dit zijn de voornaamste vernieuwingen: ⦁ De invoering van een burgerkwartier bij elke zitting van de gemeenteraad. Hiermee willen we de burgers de gelegenheid willen geven om mondeling hun vragen te stellen en bezorgdheden te verwoorden. Loutere privéaangelegenheden horen hier uiteraard niet bij. ⦁ De uitbreiding van de verzoekschriften door burgers, die tijdens de gemeenteraadszittingen zullen behandeld worden⦁ De invoering van de mogelijkheid van interpellaties door de gemeenteraadsleden tijdens de gemeenteraad⦁ Versoepeling van de mogelijkheden voor de gemeenteraadsleden tot tussenkomst en debat tijdens de gemeenteraad⦁ De invoering van audiovisuele opnames van de gemeenteraad en het ter beschikking stellen hiervan aan de burgers op de website van de gemeente⦁ Het onverenigbaar maken van het voorzitterschap van de Gemeenteraad met het lid zijn van het College van Burgemeester en Schepenen. De voorzitter van de Gemeenteraad moet boven alle partijen kunnen staan, een onafhankelijke houding kunnen innemen en kunnen zorgen voor een democratisch debat. De impact van bovenstaande voorstellen mag niet onderschat worden. Dit zijn grote en belangrijke veranderingen, in aanpak en cultuur. Laat ons samen de overgang maken naar democratie anno 2019 ! Geïnteresseerd om hierover meer te weten of om zelf ideeën aan te reiken? Aarzel niet om onze gemeenteraadsleden aan te spreken of aan te schrijven!