Gemeentebudget 2013 goedgekeurd

09 April 2013

Tijdens de gemeenteraad van 28 maart werd het gemeentebudget voor het dienstjaar 2013 besproken en goedgekeurd. De oppositiepartijen onthielden zich bij de stemming. Onze fractieleidster, Valerie Plessers, wist namens onze fractie het volgende te vertellen tijdens de gemeenteraad:"De 

sp.a-Groenfractie stelt vast dat Overpelt ook in 2013 financieel structureel gezond is. O.a. een autofinancieringsmarge -hetgeen aangeeft in welke mate het bestuur nog bijkomende investering kan doen buiten de reeds ingeschreven investeringen- van € 635 183 maakt dit duidelijk. Dit resultaat krijgen wij omwille van de positieve kasbasis  of  het vroegere reservefonds.

Het mag duidelijk zijn dat het hier om gunstige cijfers gaat ondanks het gegeven dat het economisch niet goed gaat en dat vele andere gemeentebesturen genoopt zijn over te gaan tot het nemen van drastische maatregelen. Heel wat gemeentebesturen hebben immers hun personenbelasting en/of opcentiemen al moeten verhogen. Door het goede financiële beleid van het gemeentebestuur, verspreid over de legislaturen heen, kunnen wij ook nu weer aantonen dat we zonder belastingverhoging het beleid kunnen verder zetten zonder pijnlijke maatregelen te moeten nemen ten laste van onze burgers en personeel. Met een personenbelasting van 6% en gemeentelijke opcentiemen van 1176 blijven we dan ook nog in de top 3 in onze provincie en in de top 10 van Vlaanderen als gemeente met de laagste belastingtarieven. Om het met de woorden van professor Matthijs te zeggen: "De fiscale druk in Overpelt is zeer gering. De personenbelasting en de onroerende voorheffing liggen er ver onder het Vlaams gemiddelde. Ondanks die lage belastingen slaagt het bestuur er in om de hoge schuld van de vorige legislatuur sterk af te bouwen", aldus Matthijs.

Het bestuur kijkt duidelijk ook verder en heeft nu reeds maatregelen genomen die ervoor moeten zorgen dat we ook de meerkosten van belangrijke factoren van buitenaf kunnen opvangen. Ik verwijs hierbij naar de steeds hogere tussenkomsten van de gemeente naar het OCMW toe, dotaties aan de politiezone en de brandweer.  sp.a-Groen is ook tevreden  dat het budget zeer realistisch werd opgemaakt met o.a. een strakkere budgettering. Prestigeprojecten zijn voor de meerderheid duidelijk uit den boze. Iets wat in deze tijden ook totaal onaanvaardbaar zou zijn.

De sp.a-Groenfractie is dan ook tevreden te mogen vaststellen dat er verder geïnvesteerd wordt in duurzaamheid zoals het plaatsen van zonnepanelen op de gemeentewerf, in Bosland waar in de loop van dit jaar al heel wat meer op het terrein te zien zal zijn en hetgeen absoluut een sterk verhaal voor Overpelt zal worden de komende jaren, verdere investeringen in veilige fietspaden en acties rond duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid, enz.

Ik rond deze korte tussenkomst af, mijnheer de voorzitter, door de schepen van financiën, mevrouw de financieel beheerder en haar medewerksters te danken voor de vele uren die zij gespendeerd hebben in het opmaken van de nodige documenten dewelke tevens in de financiële commissie vorige week uitvoerig werden toegelicht".