Het tracé van de omleidingsweg door de Holen definitief begraven?

20 September 2016

De gemeenteraadszitting van 19 september had weer niet al te veel om het lijf. Na achttien minuten was dit vluggertje geklaard. Een budgetwijzing en een paar eigendomsoverdrachten, dat was het. Enkel bij het laatste agendapunt hebben we onze oren gespitst. Vanaf 1 januari 2017 wordt de standaardsnelheid op de gewestwegen verlaagd naar 70 km/u. De gemeente adviseert de Vlaamse administratie om dit volledig toe te passen op het grondgebied van de gemeente en men voegt er duidelijk aan toe dat dit ook geldt voor de afslag van de N74 (A24) naar de Grote Heide. Dit om de verkeersveiligheid te verhogen ten voordele van de overstekende fietsers. We kunnen dit enkel maar toejuichen. De vraag die we ons echter stelden was of dit ook geldt voor nieuwe gewestwegen. We denken dan natuurlijk aan Dit zou betekenen dat het schepencollege Vlaanderen vraagt om het tracé door de Holen niet langer te verkiezen. Dit tracé is immers het enige tracé (dat werd onderzocht) in het maatschappelijk kosten baten analyse met een batig saldo voor mens en milieu. Maar alleen als de toegestane snelheid 90 km/u bedraagt. Indien we een herberekening maken met een maximale toegestane snelheid van 70 km/u is er voor dit tracé ook een negatief saldo.

'de omleidingsweg'. We kunnen ons niet voorstellen dat iemand een investering uitvoert zonder een persoonlijke of maatschappelijke winst, toch?

We stellen dit natuurlijk met een knipoog. Als de Holen als cultuurhistorisch erfgoed wordt geklasseerd en die kans is zeer groot, dan zullen we automatisch op zoek moeten gaan naar een alternatief. 

Dit had volgens ons al veel eerder moeten gebeuren. Het Vlaams Gewest en het gemeentebestuur weten al sinds de jaren negentig dat een weg doorheen dit natuurgebied volgens de wettelijke bepalingen niet kan. Wij beseffen wel dat de huidige overheid de wetgeving i.v.m. natuurbehoud niet als uitgangspunt neemt voor beslissingen op vlak van de ruimtelijke ordening en publieke investeringen. Het feit dat de toestand van de meeste beschermde vogelrichtlijngebieden in dit land als slecht wordt beoordeeld door Europa mag dan ook geen verrassing zijn. Hoewel die toestand eigenlijk had moeten verbeterd worden volgens de Europese regelgeving die de lidstaten zelf hebben goedgekeurd.

We betreuren dit en zeker voor die burgers die geïnvesteerd hebben in de omgeving van een mogelijke alternatieve route voor de omleidingsweg. Zij worden misschien de dupe van dit non-beleid.