Overpelt gaat klimaat neutraal!!!!

18 Maart 2013

Eind november 2011 ondertekende Overpelt tesamen met 42 andereLimburgse gemeentes het Europese Covenant of Mayors. Deondertekenaars van dit convenant , een initiatief van de Europesecommissie, engageren zich om een klimaatbeleid te voeren datverder gaat dan het Europese beleid. Overpelt wil méér besparen ? tegen 2020-dan de vooropgestelde 20 % CO².Alle Limburgse gemeentes ondertekendendit convenant. De provincie is een 'ConvenantCoordinator' die in samenwerking met BondBeter Leefmilieu, Infrax en Dubolimburg dedeelnemende gemeenten ondersteunt bij deopmaak van een klimaatplan.De gemeente engageert zich om hierbij devolgende duurzaamheidsprincipes tehanteren: gebruik zo min mogelijk energie,maak en gebruik duurzame energie engebruik de traditionele energiebronnen die jedan toch nog nodig zou hebben zo efficiëntmogelijk.Het klimaatbeleid wordt geïntegreerd in allebeleidsdomeinen De gemeente gaat uit vandrie belangrijke principes:De gemeente kan en wil inzake klimaat enenergie op verschillende vlakken eenvoorbeeldrol spelen (als consument,dienstverlener, planner, adviseur,?)We willen samen aan de slag. Ook bedrijven,maatschappelijke organisaties, burgers enbezoekers spelen een rol in hetklimaatbeleid en zijn uitvoering .

Tenslotte is een klimaatbeleid eendynamisch beleid! Kennis over klimaat is involle evolutie. Monitoring en op de hoogteblijven van nieuwe technieken moetentoelaten om het gemeentelijk klimaatbeleidwaar nodig bij te sturen.De nulmetingen zijn ondertussen gemaakten het klimaatplan wordt verankerd in de beleidsplannen van de komende legislatuur.

Als kartel Sp.a-Groen willen mee onzeschouders zetten onder dit ambitieuzeklimaatplan.

CHRIS HABRAKENvoorzitter Groen Overpelt[email protected]