Schepencollege zegt nee tegen echte participatie!

19 December 2015

met de vraag om de burgers meer te betrekken bij het beleid van de gemeente (zie bijlage). Binnen de drie maanden moet het schepencollege een antwoord formuleren en bezorgen aan de indiener. Begin oktober verstuurde Hilde Schuurmans (Groen) een verzoekschrift  naar de gemeenteraad  

Het antwoord werd door de burgemeester toegelicht tijdens de laatste gemeenteraad (14 december). De gemeente is volgens de meerderheid al een toonbeeld van participatie! Dat we het zo fout hebben ingeschat? Neerpelt bezwijkt, speelpleinen, de beiaard, het speelbos,? allemaal voorbeelden van het hoge peil van burgerparticipatie.  Maar dit zijn helemaal geen voorbeelden van burgerparticipatie.  Wij vroegen immers om beleidsbeslissingen participatief aan te pakken en in dit verband maatregelen te nemen, zodat er ruimte is voor meer democratie, meer betrokkenheid. Deze maatregelen moeten leiden tot gedragen beslissingen die de kwaliteit van het beleid verhogen. Een dergelijke werkwijze verkleint ook de kans op bezwaren en Raad-van-State-toestanden.

 

Een eerste voorstel was om een participatiecharter op te stellen en een participatieambtenaar aan te stellen. Vanaf 1 januari zal er een fulltime participatieambtenaar in dienst zijn, en een brochure rond participatie wordt opgesteld. Aangezien Hilde zelf werd gevraagd om een voorstel van brochure met een kritisch geest na te lezen, weten we al ongeveer wat hier in zal staanEchter, een manier waarop de gemeente zelf voor eigen beleidsbeslissingen een participatief traject gaat opstarten is hierin niet te vinden. Het zullen de vrijwilligers zijn van de vele verenigingen van Neerpelt en de mensen met goede ideeën, die een traject kunnen doorlopen om te zien of hun idee wel in aanmerking komt voor ondersteuning van de gemeente. Zoals reeds aangehaald, dit is nu net niet wat we met het verzoekschrift bedoelden.

 

Op het verzoek om de gemeenteraad in de toekomst te livestreamen, antwoordde de burgemeester dat iedere burger zijn actieve betrokkenheid maar moet tonen door zelf naar de gemeenteraad te komen luisteren. Bovendien zou het te duur zijn voor wat het oplevertOp veel terreinen springt de gemeente Neerpelt op de digitale trein, en terecht. Maar als het gaat om de besluitvorming dichter bij de burger te brengen via de modernste middelen, gaat die vlieger blijkbaar niet op. Er zijn toch ook Neerpeltenaren die zich niet kunnen verplaatsen, of door medische omstandigheden niet in staat zijn de gemeenteraad lijfelijk te volgen. En wat als je juist op het moment van de gemeenteraad ander verplichtingen hebt, maar de zitting wel graag uitgesteld zou willen bekijken? Kan de digitale vooruitgang voor deze burgers in dat geval dan nietEn wat de kostprijs betreft: wat heeft het kantoor Levuur gekost? Dit bureau begeleidt de gemeente met het participatieproject. Heb je daar echt een extern kantoor voor nodig

 

Als er één voorstel kans van slagen had volgens ons, dan was het wel de invoering van een vragenmoment voorafgaand aan de gemeenteraad. Zowel in Hamont als in Lommel is dit namelijk al ingevoerd. Maar nee, ook dit hoort niet thuis in de participatieve aanpak van onze gemeente. Onze 25 raadsleden fungeren immers als tussenruimte, en o.a. aan hen kan je al je vragen of bedenkingen kwijt. Bovendien zijn er, volgens onze burgemeester, al genoeg andere manieren om klachten en voorstellen te melden aan de gemeente. Democratie beperkt zich volgens de meerderheid dus toch enkel tot het bolletje kleuren om de zes jaar.

 

Het opwaarderen van de bestaande adviesraden zou ook kunnen door de leden hiervan op een participatieve manier te betrekken bij het besluitvormingsproces. Uit ervaring weten we dat dikwijls alles al beslist is, en dat er enkel een goedkeuring door de adviesraad wordt gevraagd om een perceptie van inspraak te creëren. Maar daarvoor dienen deze raden niet. Bovendien verdienen deze vrijwilligers meer respect.

 

Tenslotte zou het oprichten van een burgerpanel, afhankelijk van de te behandelen beleidsbeslissing, een sluitstuk kunnen zijn van participatieve besluitvorming en zo het democratisch draagvlak verhogen.

 

Immers, de kloof tussen de burger en de politieke partijen, toch de vertegenwoordigers van het politiek systeem, is nog nooit zo diep geweest. Recente peilingen geven aan dat 70% van de ondervraagden geen vertrouwen meer heeft in de besluitvorming.  Met het verzoekschrift hebben we getracht de politieke besluitvorming dichter bij de burger te brengen. Transparantie, digitale vooruitgang, gedragen beslissingen zijn volgens ons de middelen om dit doel te bereiken. We zijn ervan overtuigd dat dit echt nodig is.

 

Misschien kunnen we het gemeentebestuur alsnog overtuigenDaarom een volgend verzoek: op dit ogenblik wordt achter de schermen gewerkt aan een plan van aanpak voor de herinrichting van het marktplein. De burgemeester noemt het een middel tot vergroening van het centrum. (Laten we hopen!) Wel, laten we dit proces, tenminste als het ook nu weer niet te laat is, en alles eigenlijk al is beslist, op een participatieve manier aanpakkenLaat de Neerpeltenaren voorstellen doen. Destilleer daaruit twee voorstellen die haalbaar zijn binnen het budget van 2,5 miljoen euro. En laat de burger die dit wenst mee beslissen welk voorstel het haalt. Anders is dit ook mogelijk bij het inrichten van de site van het oude containerpark. Toon het goede voorbeeld en laat zien dat jullie participatie in jullie eigen beleidbeslissingen belangrijk vinden!

 

Want het kan anders.