Verzoekschrift aan gemeente voor meer participatie

13 Oktober 2015

Het versterken van de lokale democratie is voor Groen een prioriteit, want de afstand tussen burger en politiek is vaak (té) groot. Basisvoorwaarden voor meer lokale democratie zijn absolute openheid, transparantie en . Participatie verhoogt het draagvlak van het beleid en uiteindelijk de kwaliteit ervan. Groen staat dan ook zeer positief tegenover de stappen die de gemeente recent heeft gezet om te komen tot meer participatie, zoals het openstellen van de functie van participatieambtenaar, en de onlangs georganiseerde workshops. M.b.t. dit laatste initiatief blijft echter de vraag wat het vervolgtraject zal worden.participatie

Omdat Groen Neerpelt echte participatie van de burger wenst, om zo het bestuur te versterken, dienden we op 3 oktober jl. een verzoekschrift in bij de gemeenteraad, met positieve voorstellen om de participatie in onze gemeente te vergroten. Je vindt het verzoekschrift in bijlage. Het bevat o.a. ideeën om de betrokkenheid van de Neerpeltenaren bij de gemeenteraadszittingen - voor Groen toch het hart van de lokale democratie - te doen toenemen, want die is in onze ogen momenteel wel erg klein.

-    Zo zou er een vragen(half)uurtje voor de burgers kunnen worden ingelast. In onze buurgemeenten Hamont-Achel, Lommel en Bocholt bestaat dit nu reeds.
-    Men zou de zitting ook kunnen livestreamen. Daar waar dit reeds gebeurt (Kortrijk, Oostende, Koksijde, enz.) blijkt het meer burgers te betrekken bij het beleid.
-    We vragen ook de bestaande adviesraden, waarin toch heel wat talent te vinden is, op te waarderen: ze zouden vaker van in het begin in het besluitvormingsproces moeten worden betrokken i.p.v. geïnformeerd te worden over genomen beslissingen.
-    Een ander voorstel is de oprichting van een Burgerpanel N6, waarbij vanuit alle gehuchten (6 incl. Damsheide) een representatieve groep burgers wordt geïnformeerd door deskundigen om zo aanbevelingen te doen over actuele beleidskeuzes. De gemeente Bocholt neemt hierin al het voortouw, en in Peer is het project "PaticiPEER' hier ook een voorbeeld van. Waarom zou Neerpelt niet de volgende gemeente kunnen zijn?

BIJLAGEN:
verzoekschrift_participatie.pdf