Alternatief verslag gemeenteraadsvergadering maandag 16 september

02 Oktober 2013

Na een aangename zomer terug aan de slag met een goed gevulde agenda. Op de agenda staan de normale punten: van de goedkeuring OCMW-jaarrekening 2012, over budgetwijzigingen, overdrachten en/of verkopen van gronden naar benoemingen in raden van bestuur. Meerderheid stemt voor, minderheid soms voor of tegen (of onthoudt zich). Voorzitter Smeets heeft er duidelijk plezier in, en geeft bij een bepaalde stemming duidelijk aan dat niettegenstaande de minderheid tegen stemt, het agendapunt toch is goedgekeurd. Bij sommige agendapunten worden er vragen gesteld door de leden van de minderheid. Zo heeft de N-VA vragen omtrent de erelonen in verband met allerlei onderzoeken/studies. Er zou hieraan dit jaar nog € 390 000  worden uitgegeven. Fout volgens de meerderheid. Het is wel opgenomen om deze te kunnen initiëren, maar dat betekent niet dat ze dit jaar nog worden uitgevoerd. Het blijft natuurlijk een berg geld. Nog van belang is de goedkeuring omtrent de samenwerking in verband met het crematorium in Lommel.

Ook te noteren: de goedkeuring van de verkoop van gronden aan twee landbouwbedrijven met het oog op de uitbreiding van de activiteiten. Prima! In tegenstelling tot de perceptie is Groen niet tegen landbouw, tenminste als er de nodige aandacht wordt gegeven aan biodiversiteit en duurzaamheid. Met een beetje goede wil langs twee zijden moet dat geen onoverkomelijke problemen opleveren. We staan zelfs wat betreft de ruimtelijke ordening volledig aan de kant van de boeren. Landbouwers vragen meer rechtszekerheid wat betreft grondbezit. Een eis die volkomen gerechtigd is. Net zoals wanneer deze gesteld wordt m.b.t. wettelijk beschermde natuurgebieden, zoals vogelrichtlijngebieden, habitatgebieden en V(laams)E(cologisch)N(etwerk)-gebieden.  

Terug naar de gemeenteraad, waar het venijn in de staart zat. Bij de rondvraag werden een tiental opmerkingen/vragen gelanceerd door de minderheid.

Om te beginnen werd de vraag gesteld of de lichten aan de Colruyt niet anders kunnen ingesteld worden ten einde de doorgang door de Heerstraat vlotter te laten lopen. Men heeft al een aanpassing gedaan stelde schepen Fransen. Met zichtbaar genoegen dacht de schepen het ongenoegen van de autobestuurder te mogen gebruiken om nogmaals aan te geven: "Zie je wel dat we DE omleidingsweg nodig hebben".

Laten we nog éénmaal duidelijk zijn: het is niet een kwestie van óf we een omleidingsweg nodig hebben, maar waar die omleidingsweg moet komen. Want door een gebrek aan een goed ruimtelijk ordeningsbeleid in het verleden zijn de mogelijkheden beperkt. Om dit toe te lichten willen we schepen Fransen een paar vragen stellen:

-          Welke partij zat in de begin jaren zeventig in de meerderheid toen de omleidingsweg op het gewestplan werd ingetekend (het noordelijk tracé)?

-          Welke partij zat eind jaren zeventig in de meerderheid toen de Belgische regering zich akkoord verklaarde met de maatregel om open ruimten te beschermen (Europees vogelrichtlijngebied)?

-          Welke partij zat in de meerderheid (op Vlaams en gemeentelijk niveau) toen eind jaren tachtig die gebieden werden aangeduid in het kader van de Europees vogelrichtlijn, en dus wettelijk beschermd? Eén van de gebieden lag toch zeker niet op het tracé van de omleidingsweg!

-          Welke partij zat de afgelopen twintig jaar in de gemeente in de meerderheden die op de Damsheide en Grote Heide alle verkavelingen en bouwaanvragen goedkeurde?

Willen we een gokje wagen?

Enfin, iedereen kan zich voorstellen dat er enig rumoer ontstond, de ene voor, de ander tegen.

En dan, ere wie ere toekomt, kwam Stijn Philippe met een batterij aan vragen. We geven hier de belangrijkste weer:

-          Waarom wordt de Forté gebruikt voor de volksraadpleging? Dit kan toch ook in het gemeentehuis.

-          Vervolgens het nieuws dat begin juli ook de pers haalde, nl. dat Neerpelt onder curatele gesteld was betreffende de sociale woningbouw. Neerpelt zou te ver achterlopen en de opgelegde doelstellingen niet halen. De vraag was ook waarom er niet werd gereageerd op dit bericht door het gemeentebestuur. Het antwoord van de burgemeester: (1) We hebben pas op 2 augustus de brief ontvangen, dus we konden niet reageren. (NB: De gemeenteraad vond plaats op 16 september J); (2) In de brief is er geen sprake van 'onder curatele geplaatst worden'. (Foei, Het Belang van Limburg!); (3) Het was eigenlijk een misverstand. In het actieplan van de gemeente stond niet vermeld dat er een akkoord is met Landwaarts (partner van de gemeente voor sociale woningbouw) over de bouw van een dertigtal woningen (in Sint-Huibrechts-Lille). De vraag is natuurlijk: waarom staat zoiets essentieels niet vermeld in het plan?

Een dag na de gemeenteraad verspreidt de gemeente een bericht op de website dat de gemeente zijn doelstellingen wel haalt. Het leven kan toch simpel zijn! Opgelost. Het is wel vreemd dat Landwaarts nu plots wel gronden aanschaft voor sociale koopwoningen (de vraag is ook of deze vorm van sociale woningen wel sociaal te noemen is?). Jaren is er niets gebeurd en nu plots?.

Belangrijk te noteren uit de mond van de burgemeester: "Deze extra sociale woningen lossen niet alles op, er blijven wachtlijsten bestaan." Genoteerd.

Om het verslag binnen de perken te houden enkel een overzicht van de andere vragen:

-          Waarom uitsluitend energie steken in het Fortéproject? Er staan toch meer panden leeg?

-          Waarom de bomen in de J. Tassetstraat allemaal toppen op twee meter hoogte?

-          Cultuur in Neerpelt wordt eigenlijk vooral via de provincie georganiseerd en gefinancierd. Wat doet de gemeente?

-          Waarom zijn de handelaars in de Koning Albertlaan niet op tijd ingelicht over de werken aan de fietspaden?

-          Wat gaat er te gebeuren met de luxeappartementen achter de Scoutsrally (Kastanjehof)? Er zou een nieuwe bouwvergunning aangevraagd zijn. Dit werd beaamd door de bevoegde schepen. N-VA vraagt dringend in te grijpen. Het wordt daar echt gevaarlijk. Als Groen vragen we ons bovendien af welke meerwaarde dergelijk project de gemeente biedt. Wonen betaalbaar maken voor de doorsnee Neerpeltenaar misschien? NB: het duurste appartement dat oorspronkelijk in het kastanjehof was voorzien, moest meer dan € 1 500 000 kosten.