De Holen voor de tweede keer beschermd. Tijd voor oplossingen voor de mobiliteit in Neerpelt.

15 Januari 2017

? Zoals verwacht heeft de Vlaamse regering nu ook beschermd als

het beschermde natuurgebied de Holencultuurhistorisch landschap (erfgoed).

Het gemeentebestuur (CD&V en sp.a ) heeft 30 jaar geijverd voor de realisatie van een omleidingsweg dwars door dit gebied.

Voor Groen Neerpelt was het altijd al duidelijk dat dit niet kon (onze bedenkingen van enkele maanden geleden). Het gebied werd in 1989 door de Vlaamse regering  aangeduid als Europees beschermd vogelrichtlijngebied.  Van toen af aan was het juridisch praktisch onmogelijk dit tracé nog te realiseren. Verschillende rapporten en  onderzoeken bevestigden dit.

Toch hielden de opeenvolgende regeringen en gemeentebesturen vast aan het noordelijk tracé. Je zou verwachten dat een advocaat zoals onze burgemeester de wet als handvat zou gebruiken om maatschappelijk belangrijke beslissingen te nemen, maar  jammer genoeg gebeurde dat niet.

Als gevolg zitten we al jaren in een impasse en worden de leefbaarheidsproblemen in het centrum  hierdoor niet  opgelost.

De Vlaamse regering investeert nu opnieuw in een onderzoek met een kostprijs van € 100.000. En er zou 3,1 miljoen voorzien zijn vanaf 2017 voor de realisatie van een 'weg'.

Toch straf dat steeds als de verkiezingen in zicht komen ons wordt voorgehouden dat een oplossing in de maak is.

Groen Neerpelt roept de Vlaamse regering op om op korte termijn tot een definitieve oplossing te komen die in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen  en  de leefbaarheid in het centrum verbetert.

Deze oplossing moet kaderen in de beleidsopties van de Vlaamse regering op vlak van ruimtelijke ordening (betonstop, behoud open ruimte) en in een langetermijnvisie op vlak van de mobiliteit in Noord-Limburg.

Naast maatregelen om het aantal gereden autokilometers te verlagen zoals de verhoging van het aanbod van het openbaar vervoer, de verbetering en uitbreiding van het bestaande fietspadennetwerk en de omarming van nieuwe technische ontwikkelingen, is de aanleg van een omleidingsweg via een verkort tracé voor Groen een optie. In bijlage kunt u ons standpunt terzake terugvinden.

Dit laatste kan voor ons enkel onder een aantal voorwaarden, zoals: (1) compenserende maatregelen om de leefbaarheid op Damsheide, Grote Heide en de Boelehoef te garanderen én mensen te vergoeden die schade ondervinden door de aanleg; (2)begeleidende maatregelen om het autoverkeer in Heerstraat en Koning Albertlaan te verminderen. Zo niet, zal een omleidingsweg de leefbaarheid in het centrum niet vergroten of het probleem enkel verschuiven. ?

BIJLAGEN:
standpunt_in_verband_met_de_omleidingsweg_2016_0.docx