Het alternatief verslag van de gemeenteraad: het blunderboek.

26 Februari 2014

Bij het overlopen van het verslag van de vorige vergadering zat het spel al op de wagen. De N-VA wenste het verslag aan te passen. Het blijkt namelijk dat een "overloper" zich niet mag aansluiten bij een andere fractie zoals bepaald in de wet (Gemeentedecreet, artikel 38). Gefronste wenkbrauwen bij sommige leden van de meerderheid. Je zou toch mogen veronderstellen dat bij een overgang van een gemeenteraadslid naar een andere fractie men controleert of dit in overeenstemming is met het wetgevend kader terzake. Niet dus. (1) Terloops nog dit: nogal apart dat een gemeenteraadslid één jaar na de verkiezingen moet vaststellen dat het programma van zijn partij toch niet zo aansluit bij zijn overtuiging. (2)

Agendapunten:

Punt 1: Goedkeuring jaarrekening van het AGB (Autonoom Gemeente Bedrijf). Zonder kleerscheuren goedgekeurd.

Punt 2: Dit punt kan geschrapt worden. Men meende dat de Raad van Bestuur van het AGB moest gewijzigd worden, maar dit bleek niet te kloppen. (3)

Punt 3 en 4: Wijziging van het budget en het meerjarenplan. Bepaalde investeringen werden niet uitgevoerd op het einde van 2013 en waren niet voorzien voor 2014, dit voor een bedrag van rond de € 500.000. Voorstel is deze investeringen wel op te nemen in 2014 en voorlopig het fietspad op de Broeseinderdijk te schrappen, om deze vervolgens in juni terug op te nemen nadat de jaarrekening is goedgekeurd en die middelen terug vrij komen.

Punt 5: Inbreng van een stuk grond. Goedgekeurd.

Punt 6: Onderhandse verkoop van een perceel grond aan Immo Rabo bvba. Goedgekeurd. Doelstelling van de verkoop: bouw van appartementen, waar een groot tekort aan is in de gemeente. Of was het een overschot?

Punt 7: Aangepaste overeenkomst voor de bouw school Jaak Tassetstraat. Goedgekeurd

Punt 8: Aanpassing van de retributie op het verblijf in de passantenhaven. Boten en mobilehomes moeten in de toekomst betalen per nacht. De kostprijs is flink gestegen de laatste jaren (!), ingrijpen is dus op zijn plaats. Is het zo moeilijk om een juiste inschatting te maken van de kosten, vragen we ons dan af? (4)

Punt 9: Wijziging van de subsidieovereenkomst met DV Pelt (zwembad Dommelslag). Na de verbouwingswerken van het zwembad blijkt dat de verwachte groei van het aantal zwemmers tegenvalt. Het is maar gestegen met 20% in plaats van 35%. Er is een exploitatieverlies van € 608.000 per jaar. De privépartner vraagt dit verlies te verdelen over de drie partners (S&R, de gemeente Neerpelt en de gemeente Overpelt). De komende zeven jaar zal de gemeente bovenop de € 544.000 nog eens € 202.000 bijleggen. Indien de situatie verbetert kan dit gewijzigd worden.

De minderheid reageert en vraagt of er bij het opstellen van het businessplan niemand vragen had over de te behalen doelstelling van 35%. Het businessplan werd in 2010 opgemaakt, dus in volle crisistijd. Volgens schepen Gielen begon de crisis pas in 2011. (Was dat niet in 2007-'08?) (5) Als je in volle crisistijd een extra omzet voorziet (met inbegrip van een prijsverhoging), van 35%, is dit uiteraard risicovol. (6) Volgens de schepen is het zwembad toch nog een succes. We spreken dit niet tegen, maar een verlies van € 608.000 per jaar? Wat gebeurt er als het bezoekersaantal niet verder stijgt, maar zelfs daalt? Betekent dit dan een financiële strop voor beide gemeenten?

Goed nieuws echter, de gemeente gaat nog nauwkeuriger de zaken opvolgen. Oef!

Noot van de Groene 'fractie' (we mogen toch dromen): in de laatste budgetwijziging van 2013 was de bijdrage van de gemeente al verhoogd van € 544.000 naar € 637.000. In het boekjaar 2012 werd er een verlies geleden van € 800.000. Het eigen vermogen was op het einde van dat boekjaar negatief (min € 70.000). Dit nadat er een kapitaalsverhoging heeft plaatsgevonden van € 875.000 waarvan € 375.000 niet volstort is.

Het is echt te hopen dat het vernieuwde plan van aanpak de winstgevendheid kan verbeteren. Na de tegenvallende stijging van het aantal bezoekers zijn de prijzen naar onder aangepast. Dit betekent per bezoeker minder omzet en dus zullen er nog meer bezoekers moeten komen om de winstgevendheid op peil te brengen. (7)

Punt 10: aanduiding van twee gemeenteraadsleden voor het adviescomité crematorium Noord-Limburg. Aangeduid: de burgemeester en de OCMW-voorzitter.

Rondvraag:

Punt 1: Wat is er nu aan de hand met de bouw van de spoorwegbrug? Volgens schepen Fransen was het wel degelijk de bedoeling om de lijnbussen eronder te laten rijden. Consternatie alom, want had de Internetgazet niet het tegendeel beweerd?

Tijdens een technische vergadering met de Lijn bleek dat de bussen er niet onderdoor zouden kunnen. Volgens schepen Fransen is dit mede het gevolg van het nieuwe type bussen dat uitgerust is met aircotoestel op het dak (?!) (8).

Punt 2: Moet Neerpelt ook geen WiFi-dorp worden naar analogie met Weert? Wordt aan gewerkt volgens het schepencollege.

20.55: einde van de zitting.

We hebben elke uitspraak of gebeurtenis waar je toch vragen bij kan stellen i.v.m. de juistheid of goed bestuur, genummerd.  Fouten maken, misverstanden, het komt dagelijks voor... Wie geen fouten maakt, mag de eerste steen werpen. Toch raden we het schepencollege aan eens goed na te denken. Er kunnen uiteraard consequenties zijn bij een dergelijk minder goed bestuur (we houden het braaf):

  • Wat zijn de financiële gevolgen als het zwembad geen betere cijfers laat zien?

  • De doorgang onder de spoorwegbrug zal niet gebruikt kunnen worden als omleidingsweg voor de bussen van de Lijn , dus wat als de Heerstraat afgesloten wordt bij de komende aanpassingenwerken? Allemaal door de Spoorwegstraat en via de prachtige overweg daar? Dat zou de verkeersveiligheid in elk geval niet bevorderen.

  • Blijkbaar moet zelfs de CD&V de regels respecteren. Dat belooft voor de omleidingsweg door een door de CD&V mee aangeduid en Europees erkend vogelrichtlijngebied, met duidelijke regels ter zake.