Nieuwe lozingsvergunning voor Nyrstar

11 Mei 2021

Nieuwe lozingsvergunning voor Nyrstar

Status waterkwaliteit Dommel formeel gekwalificeerd: ‘slecht’.  

Tot onze verbazing moesten we tijdens de gemeenteraad vaststellen dat Nyrstar onlangs opnieuw een lozingsvergunning kreeg om tot eind 2025 chemisch afvalwater te lozen in de Eindergatloop, en dus de Dommel. De hoeveelheden die geloosd worden zijn zéér groot, maar de provincie en de gemeente zien hier geen graten in.    

We stelden dit via een persbericht aan de kaak.

De reactie van Nyrstar was voorspelbaar: ‘We lozen binnen de vergunningsnormen die ons toegekend zijn.’ 

De reactie van de gemeente is ontwijkend en langs de kwestie: ‘De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft de regie in handen.

Wij hadden het niet over de rol van de VMM – die volgens ons uitstekend werk levert - maar de rol van de VMM is hier hoofdzakelijk om te meten en te monitoren. Zij plaatsten terecht veel vragen en opmerkingen bij deze vergunning.

Dat kan niet gezegd worden van de gemeente Pelt, die ook om advies gevraagd werd over de verlenging van de vergunning. De gemeente gaf zonder verpinken een positief advies, zonder 1 opmerking of vraag.  Verder vermeldde ze in haar advies dat ze geen problemen ziet voor het milieu. We citeren: “Vanuit het oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en gebruik en het algemeen waterbeheer, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.”

Wij klagen aan dat het met deze nieuwe vergunning onmogelijk wordt om de kwaliteit van het water in de Dommel te verbeteren. Dit wordt nochtans verplicht door Europa. De ultieme deadline is 2027.

Verder blijkt uit de officiële metingen van de VMM dat de waterkwaliteit van de Dommel de voorbije jaren slechter en slechter geworden is en nu formeel gekwalificeerd staat als ‘slecht’.  

Meer achtergrondinfo en duiding bij ons standpunt in deze zaak vindt u in ons mini-dossier. Dat leest u hier